hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

卷八 辨发汗后病脉证并治

+A -A

发汗多亡阳,谵语者,不可下,与柴胡桂枝汤。和其荣卫,以通津液,后自愈。

此一卷,第十七篇,凡三十一证,前有详说。

赞助本站