hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

《素女经》九法

+A -A

《素女经》,中国古代颇重要的一本性学著作。成书在战国至两汉之间,并在魏晋六朝民间流传修改。其中提出了性交的不同体位和方法,即所谓“九法”。它是模仿动物的姿势与动作而定名的,如龙翻、虎步、猿搏、蝉附、龟腾、凤翔、兔吮毫、鱼接鳞、鹤交颈。

【九法】

第一曰龙翻,令女正偃卧向上,男伏其上,股隐于床,女攀其阴,以受玉茎,刺其谷实,又攻其上,疏缓动摇,八浅二深,死往生返,势壮且强,女则烦悦,其乐如倡,致自闭固,百病消亡。

第二曰虎步,令女俯尻仰首伏,男跪其后,抱其腹,乃内阴茎刺其中极,务令深密,进退相薄,行五八之术,其度自得,女阴闭张,精液外溢,毕而休息,百病不发,男益盛。

第三曰猿搏,令女偃卧,男担其股膝,还过胸尻,背俱举,乃内玉茎,刺其臭鼠,女还动摇,精液如雨,男深案之,极壮且怒,女快乃止,百病自愈。

第四曰蝉附。令女伏卧,直伸其躯,男伏其后,深内玉茎,小举其尻,以扣其赤珠,行六九之数,女烦精流,阴里动急,外为开舒,女快乃止,七伤自除。

第五曰龟腾。令女正卧,屈其两膝,男乃推之,其足至乳,深内玉茎,刺婴女,深浅以度,令中其实,女则感悦,躯自摇举,精液流溢,乃深极内,女快乃止,行之勿失,精力百倍。

第六曰凤翔。令女正卧,自举其脚,男跪其股间,两手处席,深内玉茎,刺其昆石,坚热内牵,令女动作,行三八之数,尻急相薄,女阴开舒,自吐精液,女快乃止,百病消灭。

第七曰兔吮毫。男正反卧,直伸脚,女跨其上,膝在外边,女背头向足,处席俯头,乃内玉茎,刺其琴弦,女快,精液流出如泉,欣喜和乐,动其神形,女快乃止,百病不生。

第八曰鱼接鳞。男正偃卧,女跨其上,两股向前,安徐内之,微入便止,缠授勿深,如儿含乳,使女独摇,务令持久,女快男退,治诸结聚。

第九曰鹤交颈。男正箕座,女跨其股,手抱男颈,内玉茎,刺麦齿,中其实,男抱女尻,助其摇举,女自感快,精液流溢,女快乃止,七伤自愈。”

诸法各有特色,但皆谓可养生,强身健体。或“七伤自除”、“精力百倍”、“百病销灭”,或“百病不生”、“治诸结聚”、“七伤自愈”。

赞助本站