hot服务器亟待续费,请给予赞助!点击查看>>

卷上 桑

+A -A

(一)桑椹∶性微寒。食之补五脏,耳目聪明,利关节,和经脉,通血气,益精神。〔心〕

(二)桑根白皮∶煮汁饮,利五脏。又入散用,下一切风气水气。〔嘉〕

(三)桑叶∶炙,煎饮之止渴,一如茶法。〔嘉〕

(四)桑皮∶煮汁可染褐色,久不落。柴∶烧灰淋汁入炼五金家用。〔嘉〕

赞助本站